úterý 14. února 2012

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se bude do roku 2015 aktivně podílet na Akčním plánu pro ekologické zemědělství

V roce 2012 pokračuje naplňování cílů dokumentu nazvaného Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015. Svou nezastupitelnou roli má na tomto poli i PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Ať již jako zodpovědný realizátor dílčích cílů, tak jako spolupracující a poradenská organizace. 
Desetina zemědělské půdy v České republice je v současné době obhospodařována ekologickým způsobem. Do nového akčního plánu byly doplněny další kvalitativní ukazatele, jako je rozvoj trhu s biopotravinami, včetně podílu českých biopotravin na trhu. Hlavním cílem tak již není pouze nárůst ploch v EZ na 15 % do konce roku 2015, ale zkvalitnění celého systému, včetně kontrolního systému EZ. Tomu odpovídá zaměření hlavních priorit akčního plánu, které jsou orientovány především na trh s biopotravinami, zvýšení informovanosti spotřebitelů o EZ a biopotravinách, poradenství, výzkum a vzdělávání nebo na vztah ekologického zemědělství k životnímu prostředí a pohodě zvířat. 
Dvakrát tolik producentů 
„Pro mě osobně je klíčové, aby se naplnily cíle zaměřené nejen na výměru ekologicky obhospodařovaných pozemků, ale hlavně na zkvalitnění celého oboru. Mám tím na mysli zejména produkci kvalitních domácích biopotravin. V tomto akčním plánu jsme si vytyčili přibližně zdvojnásobit počet producentů biopotravin a především dosáhnout šedesátiprocentního podílu českých produktů na trhu s biopotravinami. Postupnému snížení závislostí na dotacích napomůže také zlepšení poradenství, osvěty a informovanosti. K tomu uplatňuje ministerstvo zemědělství celou řadu nástrojů, např. na podporu investic, odbytu biopotravin, osvěty, vzdělávání a výzkumu. Ekologické zemědělství se již stalo respektovanou součástí našeho agrárního a potravinářského sektoru a realizace tohoto akčního plánu tento stav jistě ještě upevní,“ uvádí v úvodu textu dokumentu Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství. 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se v minulém období podílel na tvorbě Akčního plánu ČR pro rozvoj EZ. V nadcházejících letech bude aktivně přistupovat k plnění předložených cílů. „Jednotlivé aktivity mají stanovené priority i časový horizont,“ uvedla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Nesrstová. Dodává, že vedení Svazu PRO-BIO vítá aktivity svých členů, které povedou k naplnění jednotlivých cílů. 
 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015 navazuje na předchozí strategický dokument „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010“, který byl přijat vládou ČR v březnu 2004. Tento původní akční plán vycházel především z evropského akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství, který se začal na úrovni EU připravovat v roce 2002 na základě dokumentu Evropské komise nazvaného Možnosti vzniku evropského akčního plánu rozvoje ekologického zemědělství. 

Zdroj: Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015, Ministerstvo zemědělství ČR 

Celý dokument Akční plán ČR pro rozvoj EZ je k dispozici zde. 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je spolu s dalšími institucemi zodpovědný za plnění následujících dílčích cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015:

Podpora regionálního odbytu biopotravin
· poskytovat poradenství a vzdělávání aktérům trhu  v oblasti prodeje a marketingu biopotravin v dosud nevyužívaných odbytových kanálech: gastronomie, hromadné stravování, přímý marketing, pohostinství a cestovní ruch, zpracování bioproduktů a výroby biopotravin, včetně řemeslného faremního zpracování
· podpora vzniku místních marketingových iniciativ zemědělců, výrobců, obchodníků a spotřebitelů  s využíváním regionálních značek.
Podpora efektivní spolupráce dodavatelského řetězce
pro biopotraviny
· vypracovat návrh opatření na snižování výrobních nákladů a zefektivňování spolupráce v rámci dodavatelského řetězce pro biopotraviny
· podporovat sdružování zemědělců za účelem společného marketingu a prodeje
Posílení výzkumu v EZ
· využívat prostřednictvím ÚkzÚz možnost registrace odrůdy, či ochrany práv k odrůdám pro ekologické zemědělství

S dalšími organizacemi spolupracuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců rovněž v následujících oblastech:

Zvyšování spotřebitelské poptávky po biopotravinách formou osvěty
• informační podpora aktérů trhu při jejich komunikačních aktivitách s médii a zákazníky
Budování a zlepšování důvěry v systém ekologického zemědělství
• zavést národní značení biopotravin vyrobených z českých surovin
Zajistit poradenství pro EZ
• získat a vyškolit v oboru EZ stávající profesionální poradce působící v konvenčním zemědělství
Zajištění konkurenceschopnosti českých ekologických zemědělců po roce 2013
· ochrana EZ před GMO
· vypracovat srovnávací studii podpor EZ v ČR, Rakousku a Německu
· zajistit podmínky pro růst spotřeby českých biopotravin
· analyzovat možnosti změny významu české biozebry v návaznosti na nové biologo EU
· podporovat spotřebu biopotravin ve veřejném stravování, informační a vzdělávací kampaně pro veřejnost o přednostech EZ a biopotravin, propagace nového evropského biologa, zdůrazňování principu transparentnosti (dohledatelnosti) v EZ prostřednictvím kontrolního systému, porovnání EZ

Žádné komentáře:

Okomentovat