pátek 24. května 2013

Petr Bendl zaštítil soutěž Česká biopotravina roku 2013

Soutěž Česká biopotravin roku 2013 se také letos uskuteční pod záštitou ministra zemědělství ing. Patra Bendla.

čtvrtek 16. května 2013

V dubnu se sešla volební valná hromada Bioprodejen Svazu PRO-BIO

Dne 14. dubna 2013 se v Praze v Melantrichově ulici konala valná hromada členů pobočky PRO-BIO Svazu ekologického zemědělství—Bioprodejen Svazu PRO-BIO.
Po zahájení volební valné hromady v 10 hodin paní Jana Lukešová, správce odborné sekce, zahájila volební valnou hromadu, přivítala přítomné. Oznámila, že se přítomní nesešli v usnášeníschopném počtu a po 30 minutách vyhlásila náhradní valnou hromadu, se začátkem v 10:30 hodin. 
Dle stanov Svazu PRO-BIO je valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové osobně nebo prostřednictvím zástupců v počtu vyšším než 50% členů svazu registrovaných ke dni konání valné hromady. Není-li valná hromada usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako počátek valné hromady, zahájí se po uplynutí této doby náhradní valná hromada, jednající s nezměněným pořadem jednání. Ta je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných či zastoupených nadpoloviční většinou platných hlasů.

Přítomni byli níže uvedení zástupci bioprodejen: 

· Melanie Kautzová – Zdravá výživa, Bruntál 

· Otakar Jiránek – Country Life, Praha

· Jana Lukešová – Bazalka, Hradec Králové 

· Jarmila Chladová – Zdravá výživa Litomyšl

· Anna Losenická – Zdravá výživa Zbraslav

· Monika Kopecká - BiJo jako od maminky

a dva hosté:

· Johana Mašková – nová administrativní pracovnice

· Ema Jiránková – zástupkyně PR Country Life

Přítomní se navzájem představili a pan Otakar Jiránek je seznámil se svou firmou Country Life, která hostila v letošním roce Valnou hromadu Bioprodejen Svazu PRO-BIO v Melantrichově ulici v Praze. Paní Lukešová oznámila ukončení činnosti paní Dany Jindrové ve vedení administrativy odborné sekce Bioprodejny Svazu PRO-BIO. Tuto funkci převzala Johana Mašková, která se zároveň představila. V současnosti působí jako projektová manažerka Bazalka s.r.o. Všechny kontaktní údaje zůstávají stejné. 
Na valné hromadě došlo ke schválení Výroční zprávy o činnosti pobočky za rok 2012. Přítomní s ní nejprve byli seznámeni a paní Lukešová krátce shrnula dění v loňském roce. 

Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky za rok 2012


Přítomni měli možnost si prohlédnout zpracované účetnictví za rok 2012, byli seznámeni s peněžním stavem na účtu a hotovosti v pokladně. Hospodářský výsledek za rok 2012 činí 16344,44 Kč, ke dni 31.12.2012 byl zůstatek na účtu 161058,09 Kč. Účetně byly odepsány pohledávky z letákové akce 2009 (Moravan – masná výroba a Lněničková – Bio spirilína) do nedaňových položek.
Výroční zpráva i uzávěrka byly schváleny.

S hostem o marketingu

Host Valné hromady – projektová manažerka Johana Mašková přednesla prezentaci o marketingu. Prezentace se týkala hlavně praktického využití marketingu, podpory značky prodejny a bio. Zabývala se facebookem a jeho využitím jako prostředku komunikace se zákazníky. Dále možnostmi prodejních akcí s podporou velkoobchodů, jež mohou pozitivně zvýšit tržby. V neposlední řadě možnosti certifikace prodejny či stravovacího provozu KEZ. 
Valná hromada se zabývala i možnostmi půjček ze svépomocného fondu. 

Diskuze

Obohacením valné hromady byla diskuze. Dění okolo Bio ve Francii a GMO potraviny velice poutavě přednesl pan Jiránek. Na pobočce jsou k dispozici zajímavé materiály k GMO od paní Jarmily Chladové. Je možné je zapůjčit. Paní Monika Kopecká z prodejny Bio od maminky vnesla dotaz, proč paní Nesrstová uvádí v rozhlase ceny bioproduktů jako prodejní a pro nás obchodníky to jsou ceny nákupní, což nás jako obchodníky znevýhodňuje. „Na Radě Svazu jsme se s manažerkou Svazu dohodly, že pokud se bude udávat jakákoliv prodejní cena biovýrobku, musí se 
i říci, jestli to jsou ceny na obchodě nebo na farmě,“ uvedla k tomuto bodu Jana Lukešová. Podobná témata se diskutovala i během oběda (mezi 12,30 a 13,00), jež si přítomní mohli vychutnat v restauraci Country Life. Po příjemném jídle se potom diskuze ubírala na téma budoucnosti Bioprodejen Svazu PRO-BIO. 

Plán aktivit Bioprodejen Svazu PRO-BIO na rok 2013
· Návštěva již tradičních výstav BioFach v Norimberku a Biostyl v Praze
· Od května je rozesílán dotazník bioprodejnám, který bude mapovat stav svazových bioprodejen, jejich spolupráci s ekofarmami
· Tisk a distribuce obalového materiálu pro bioprodejny – je zájem o sáčky různých velikostí, tašky jak papírové tak odbouratelné, kelímky na horké nápoje
· Komunikační kanál pro bioprodejny - Časopis pro bioprodejny bude vycházet pouze v elektronické podobě 1x za ¼ roku .Obsahem by měly být informace ze Svazu PRO-BIO, upozornění na legislativní změny v povinnostech obchodníka, zbožíznalectví biopotravin, upozornění na kontroly probíhající v našich prodejnách, o novinkách a zajímavých farmách , kurzy a vše , co by nám pomohlo v podnikání kromě lobbingu
· Do 08/2013 probíhá Projekt OPLZZ (mimo Prahu) zaměřený na vzdělávání pracovníků bioprodejen
· Exkurze do výroben biovýrobků a kosmetických firem ( čokoládovny Vivani, kosmetická firma Weleda, Dr.Hauschka……..) V dotazníku nabídneme možnosti a záleží na zájmu bioprodejen
· Možnost dalšího vzdělávání dle zájmu bioprodejen v roce 2014– sběr požadavků
· Soutěž bioprodejna roku v rámci soutěže Biopotravina roku Svazu PRO-BIO s vyhlášením na Bioakademii  - pravidla, nominace, porota, ceny, zájem