neděle 15. února 2015

Nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů —nepovolené přípravky v EZ i přestřiky

Tři sta odborníků ze státní správy i z univerzit se na únorové konferenci v Brně seznámilo s novými možnostmi odhalování nezákonných praktik při používání přípravků k ochraně rostlin. Zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) jim představili novou metodiku, která za pomoci citlivějších přístrojů pomůže snáze odhalit nesprávnou aplikaci pesticidů mj. i ze vzorků odebraných přímo na polích.


Účastníci z řad odborné veřejnosti se sešlo v Brně s odborníky z Ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ÚKZÚZ, VŠCHT a dalších pracovišť na odborné konferenci, aby diskutovali problematiku používání pesticidů v ČR a nové možnosti odhalování nezákonných praktik. Pro udržitelné používání pesticidů v ČR je nejdůležitější zavádění metod integrované ochrany rostlin. Na případné porušování předpisů a odhalování reziduí pesticidů v celém řetězci zemědělské produkce jsou však dozorové orgány dobře připraveny,mj. díky vybavení ÚKZÚZ novými přístroji pro multireziduální analýzy.

Nová metodika


ÚKZÚZ představil na konferenci nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů v rostlinné produkci, který je postaven na vzorkování podezřelých pozemků (rostlin i půdy), detekci a kvantifikaci reziduí nepovolených účinných látek a srovnání těchto hodnot s limity a s referenčními vzorky. Takto koncipovaná kontrola je možná jen ve spolupráci s moderně vybavenými laboratořemi, což potvrdila i profesorka Jana Hajšlová z Vysoké školy chemickotechnologické v Praze, zástupci odborných firem i Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ.

Vybavení


Právě vybavení laboratoře ÚKZÚZ novými výkonnými přístroji pro multireziduální analýzy, které mohou detekovat v jednom měření více než 150 látek, je předpokladem pro účinný dozor nad řádným používáním pesticidů v ČR v souladu s NAP. Dosud byly analýzy na rezidua pesticidů prováděny zejména v krmivech, v potravinářských surovinách a v potravinách. Odběry vzorků přímo na poli tak doplňují klasické kontrolní postupy Sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ, jako jsou například kontroly evidence o používání přípravků na ochranu rostlin. Takto koncipovaná kontrola je možná s využitím moderního vybavení Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ. Nové přístroje umožní odhalit v jednom vzorku i více než 150 látek, a tak vytvářejí základ pro účinný dozor nad správným používáním chemických látek na ochranu rostlin v souladu s Národním akčním plánem ke snížení používání pesticidů v ČR.

Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (dále jen „NAP“), jehož cílem je omezení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí
a životní prostředí, koordinuje Ministerstvo zemědělství ČR. V NAP jsou
stanoveny úkoly, cíle a opatření s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů tak, aby se snížila závislost na používání přípravků.

Používání přípravků na ochranu rostlin je dlouhodobě velmi citlivé téma, ačkoliv je v ČR je ve velké většině v souladu s normami. Byly však zmíněny i možná porušování právních předpisů, na něž musí být dozorové orgány připraveny, stejně jako na odhalování případných přestupků přímo v praxi. Může se jednat například používání nepovolených přípravků v ekologickém zemědělství nebo integrované produkci. Dále jsou to postřiky, které zasáhnou kvůli špatné aplikaci sousední pozemky, nebo jsou pesticidy použity jinak, než je povoleno (na jinou plodinu nebo nejsou dodržené ochranné lhůty, mohou být použity již nepovolené pesticidy ze starých zásob, s prošlou exspirací, či u nás neregistrované pesticidy nebo falzifikáty z černého trhu), problémem mohou být např. také letecké aplikace insekticidů v případech, kdy je povolena pouze aplikace hnojiv nebo pomocných látek, atd.

Rozpor s předpisy


V zemědělské praxi se však můžeme setkat i s používáním pesticidů v rozporu s platnými předpisy nebo s jejich falzifikací. O tom diskutovali na konferenci pořádané pod záštitou ministra zemědělství Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) odborníci ze státní správy i z univerzit s veřejností.

„Pro mě osobně je nejdůležitější prevence a zavádění principů integrované ochrany rostlin. Je dobře, že naše dozorové orgány jsou odborně připraveny a přístrojově vybaveny k zachycení a prokázání případného nelegálního používání pesticidů,“ řekl ministr zemědělství Marian
Jurečka. Ministerstvo zemědělství koordinuje Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (NAP), jehož cílem je omezení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. V tomto plánu jsou stanoveny úkoly, cíle a opatření s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů (např. ekologické zemědělství, výběr odolných odrůd, dodržení správného osevu, moderní přípravky s nižšími dávkami chemikálií atd.) tak, aby se snížila závislost na používání pesticidů.
 (ured)Žádné komentáře:

Okomentovat