sobota 15. června 2013

Nepřehlédněte! Aktuální změny v legislativě

DPH

· Ručení za nezaplacené DPH dodavatele – platnost posunuta od 1.10.2013
· Nutnost se podívat na www.mf.cz do registrace plátců DPH a podívat se (najdu dle DIČ) zda-li mám tam správné a aktuální číslo účtu, zda jsem či nejsem nespolehlivý plátce ,pokud špatné číslo účtu – musím dojít na místní FÚ na oddělení registrací a číslo účtu zaregistrovat nové.
· Od října 2013 musím zkontrolovat číslo účtu na každé fa dodavatele, zda je registrováno na MF. Pokud ne, já budu ručit za odevzdané DPH z dané faktury!
· Nárok na odpočet DPH až za zdaňovací období, kdy má plátce k dispozici daňový doklad. V praxi to znamená, že pokud bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění 26. květen, daňový doklad bude vystaven 29. května, ale plátce obdrží daňový doklad až 5. června 2011, bude si moci uplatnit nárok na odpočet daně až v daňovém přiznání za měsíc červen. Dosud se nárok uplatňoval v měsíci uskutečnění zdanitelného plnění.

Lékařské prohlídky

· Novela zákona o specifických zdravotních službách přinesla od 1. dubna 2012 povinné vstupní lékařské prohlídky. Podle paragrafu 59 se totiž osoba ucházející se o zaměstnání, která se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, považuje za zdravotně nezpůsobilou. 
S takovou osobou nelze uzavřít pracovněprávní vztah.
· Podle novelizovaného paragrafu 59 odst. 1 b zajistí zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením:
1) pracovního poměru
2) dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy (řidiči) Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
3) vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu.
Pojmem „obdobný vztah“ je míněn např. pracovní vztah mezi členem družstva a družstvem, práce společníka společnosti s ručením omezeným nebo komanditisty komanditní společnosti. Z toho tedy plyne, že vstupní lékařské prohlídky by se měly od 1. dubna 2013 týkat i společníků, komandistů, předsedů představenstva apod.
Jestliže se uchazeč dle výše uvedených podmínek nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, bude považován za osobu zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. U vstupních prohlídek bylo zachováno pravidlo, kdy může budoucí zaměstnanec zařazený do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví absolvovat prohlídku u svého obvodního lékaře (pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak). Ostatní, tj. zaměstnanci zařazení v druhé až čtvrté rizikové kategorii, musí využít služeb poskytovatele pracovně–lékařské péče zaměstnavatele.

Žádné komentáře:

Okomentovat